kim hỷ kim hỷ
Ngày ban hành:
01/08/2020
Ngày hiệu lực:
01/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/09/2020
Ngày hiệu lực:
07/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tài liệu tập huấn KĐCLGD năm 2018 - 2019

Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục 

Ngày ban hành:
27/03/2019
Ngày hiệu lực:
27/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
25/03/2019
Ngày hiệu lực:
25/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
kim hỷ