kim hỷ kim hỷ
Ngày ban hành:
01/08/2020
Ngày hiệu lực:
01/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ 36/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Ngày ban hành:
06/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/09/2020
Ngày hiệu lực:
07/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Luật Xuất nhập cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm2019

Ngày ban hành:
01/07/2020
Ngày hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Luật Khám bệnh,chữa bệnh năm 2009

Ngày ban hành:
01/01/2011
Ngày hiệu lực:
01/01/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Ngày ban hành:
01/07/2018
Ngày hiệu lực:
01/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
kim hỷ