kim hỷ kim hỷ

Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NA RÌ

 

 

Số:            /TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Na Rì, ngày       tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ,

công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

 

 

Căn cứ Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao biên chế, tổng số người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 4870/UBND-NCPC ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Căn cứ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ và trên cơ sở đề xuất của các phòng chuyên môn thuộc huyện. Để thực hiện việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và có tính cạnh tranh, Ủy ban nhân dân huyện thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên như sau:

1. Đối tượng

- Là viên chức đang làm việc trong các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Na Rì.

- Là cán bộ, công chức đang làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Rì.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

- Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm..

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Là viên chức đang làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện có trình độ đào tạo từ Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

- Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

- Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

- Có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Về thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, gồm có:

- Sơ yếu lí lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.

- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ (nếu có).

- Các chứng chỉ bồi dưỡng: Ngoại ngữ; tin học; quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên; …

- Bản sao các quyết định:

+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng bậc lương gần nhất. 

+ Đối với nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có), sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì phô tô quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với nguồn nhân sự là cán bộ, công chức cấp xã: Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã (đối với công chức); quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức cấp xã (đối với công chức); quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đối với cán bộ (nếu có); nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử (đối với cán bộ), quyết định nâng lương gần nhất.

Lưu ý: Các trường hợp đề nghị tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên phải được giữ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng lương ở trình độ từ đại học trở lên (các trường hợp đang giữ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng lương ở trình độ cao đẳng, trung cấp thì không đủ điều kiện xem xét tuyển dụng không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ban hành thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 03/9/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Na Rì (Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp đến nộp hồ sơ.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện./.

 

Nơi nhận:

Gửi bản giấy và gửi bản điện tử:

- CT, PCT UBND huyện;

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện;

- Cổng TTĐT huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện;

- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nông Văn Nguyên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 164
Năm 2021 : 2.501
kim hỷ