kim hỷ kim hỷ
THÔNG TƯ 36/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Bạn cần đăng nhập để xem bài viết này

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
kim hỷ